Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα θεσμοθετημένο σύστημα εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στόχος του είναι η πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή η πιστοποίηση του βαθμού ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος ως προς την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στη ξένη γλώσσα. Οι εξετάσεις φέρουν τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο μέσω της Διεύθυνσης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων και για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Οι ημερομηνίες στις οποίες διενεργούνται οι εξετάσεις προκηρύσσονται με απόφαση του/της Υπουργού  Παιδείας. Οι εξετάσεις είθισται να λαμβάνουν χώρα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και του Μαΐου αντίστοιχα. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, ορίζονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου με τη βοήθεια των τοπικών αρχών, τα εξεταστικά κέντρα στα οποία προσέρχονται οι υποψήφιοι. Τα εξεταστικά κέντρα είναι επιλεγμένα δημόσια σχολεία με άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων καθορίζεται με βάση τον αριθμό υποψηφίων και τις γεωγραφικές - συγκοινωνιακές συνθήκες της κάθε περιφέρειας. Εξεταστικά κέντρα ορίζονται σε όλη τη χώρα, ακόμα και σε περιοχές με μικρό αριθμό υποψηφίων. Σημειώνεται δε ότι λειτουργούν και δυο ειδικά εξεταστικά κέντρα για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑΜΕΕΑ) στην περιφέρεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του ΚΠΓ είναι η ισότιμη αξιολόγηση της γνώσης διαφόρων γλωσσών μέσω επαρκώς δοκιμασμένων και τυποποιημένων διαδικασιών προκειμένου να  εξυπηρετηθούν επικοινωνιακές ανάγκες στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη. Με αυτή την έννοια, δεν μοιάζει με τα διεθνή συστήματα πιστοποίησης μίας γλώσσας που αναπτύσσονται από εκείνους για τους οποίους η εφαρμογή του συστήματος αποφέρει συμβολικό ή υλικό κέρδος. Το ΚΠΓ δεν έχει εμπορικό ενδιαφέρον και δεν συνεπάγεται οικονομικά οφέλη. Δεν είναι σύστημα πιστοποίησης που αναπτύσσεται, προκειμένου να αποφέρει κέρδη. Υποστηρίζεται από την πολιτεία, η οποία το επιχορηγεί, έτσι ώστε το κόστος συμμετοχής για τους υποψηφίους να είναι συμβολικό.

Το ΚΠΓ είναι το μόνο σύστημα πιστοποίησης του οποίου ο επιστημονικός σχεδιασμός στηρίζεται στη διεθνή εμπειρία αλλά η εφαρμογή του δεν αγνοεί τις ελληνικές κοινωνικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, προσδιορίζει τους στόχους του σε σχέση με τις ελληνικές πολιτισμικές πρακτικές και τις κοινωνικές ανάγκες του πολίτη εντός και εκτός Ευρώπης. Οι εξετάσεις σχεδιάζονται με βάση την ελληνική πραγματικότητα και τα θέματα είναι προσαρμοσμένα στις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ανάγκες του Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας. Το ΚΠΓ δεν σχεδιάζει τις εξετάσεις του για μία γλώσσα αλλά για πολλές γλώσσες με ενιαίο τρόπο και στην κάθε περίπτωση το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ο χρήστης και η κάθε γλώσσα σε άμεση σχέση με το περιβάλλον χρήσης της.

Το ΚΠΓ δεν ελέγχει την ικανότητα των ατόμων να μιλούν για την ξένη γλώσσα ή να την αναλύουν με βάση κάποια θεωρία ή κάποιο μοντέλο ανάλυσης. Ελέγχει το βαθμό της ικανότητάς τους να μιλούν και να γράφουν τη γλώσσα, αλλά και να λειτουργούν διαμεσολαβητικά, μεταφέροντας πληροφορίες από την ελληνική στη γλώσσα στην οποία εξετάζονται. Ελέγχει επίσης το βαθμό επίγνωσης που έχουν για το πώς (με ποιον τρόπο και με ποια μέσα), η γλώσσα χρη­σι­μο­ποιείται σε ένα συγκε­κριμένο κοινωνικό πλαίσιο.

Η κάθε εξέταση αποτελείται από 4 Ενότητες και κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματώνονται με χρήση της γλώσσας για κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Οι ενότητες είναι οι εξής:

  • Ενότητα 1: Ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση

  • Ενότητα 2: Ελέγχει την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ από το επίπεδο Β και τη γραπτή διαμεσολάβηση

  • Ενότητα 3: Ελέγχει την κατανόηση προφορικού λόγου

  • Ενότητα 4: Ελέγχει την παραγωγή προφορικού λόγου ενώ από το επίπεδο Β και τη προφορική διαμεσολάβηση.

Το ΚΠΓ αντιμετωπίζει τις διάφορες γλώσσες ως ίσες και διεξάγει εξετάσεις για όλες, με βάση τις ίδιες, κοινές προδιαγραφές. Το γεγονός αυτό κάνει περισσότερο σαφή και «χειροπιαστή» τη δυνατότητα σύγκρισης του επιπέδου γλωσσομάθειας κάποιου ατό¬μου με το επίπεδο κάποιου άλλου, αδιάφορα από την ξένη γλώσσα που αυτά μιλούν. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) –του οποίου οι βασικές αρχές υιοθετούνται από το ΚΠΓ– έχει, βέβαια, μεταξύ άλλων το στόχο της εξασφάλισης δυνατότητας σύγκρισης.

Τα επίπεδα που πιστοποιούνται είναι: A1-A2 (Βασικός χρήστης), B1-B2 (Ανεξάρτητος χρήστης) and Γ1 (Ικανός χρήστης). Για το επίπεδο Γ2 προς το παρόν δεν διενεργούνται εξετάσεις.

Το ΚΠΓ είναι διαβαθμισμένο δίπλωμα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο εξεταζόμενος, ανάλογα με την βαθμολογία του θα πιστοποιηθεί στο ανάλογο επίπεδο. Για παράδειγμα στο επίπεδο Β1-Β2 ο εξεταζόμενος ο οποίος θα λάβει βαθμό 120/200 και άνω θα λάβει πιστοποίηση για το επίπεδο Β2 ενώ ο εξεταζόμενος ο οποίος στις ίδιες εξετάσεις θα λάβει βαθμό 60/200 και άνω θα λάβει πιστοποίηση για το επίπεδο Β1.

Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες εδώ.